close
Cart icon
User menu icon
User icon
Skontaktuj się z nami:
+48 888-916-333
Lightbulb icon
Jak to działa?
FAQ icon
FAQ
Contact icon
Kontakt
Terms of service icon
Regulamin zakupów
Privacy policy icon
Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej Codenga.

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem platformy Codenga.
§ 1 Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://codenga.pl (dalej: Codenga).
 2. Korzystając z Codenga akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem codenga.pl/regulamin_serwisu.html oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem codenga.pl/polityka_prywatnosci.html
 3. Właścicielem Codenga jest:

 

The Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000574088, NIP: 8733255817, REGON: 362462183

adres e-mail biuro@codenga.pl

(dalej: Usługodawca)

 

 1. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Codenga przez przeglądarkę internetową.
 2. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 3. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych kursów na platformie Codenga.
 4. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
  1. proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learningowej Codenga w spersonalizowanym dla każdego użytkownika trybie; 
  2. kursy mające postać elektronicznych prezentacji teoretycznych oraz zadań praktycznych. Zadania praktyczne obejmują kilka typów akcji:
   • - testy jedno- lub wielokrotnego wyboru,
   • - bloczki - układanie bloczków w odpowiedniej kolejności,
   • - input - wpisywanie brakujących fragmentów tekstu,
   • - LiveCode - edytor, w którym użytkownik wpisuje kod, a następnie go uruchamia. 

  3. Certyfikat ukończenia kursu dostępny po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów kursu oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia kursu, w języku polskim w formie elektronicznego suplementu (dokument PDF) wraz z możliwością weryfikacji certyfikatu za pośrednictwem Internetu. 

 

Powyższe materiały są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca; 1. Warunkiem korzystania z Platformy Codenga, w tym składania zamówień oraz zamieszczania i przeglądania treści w Forum, jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Profilu Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

 1. Profil Użytkownika jest to przestrzeń serwisowa Platformy Codenga, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych kursów oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 2 Wymagania techniczne
 1. Platforma Codenga wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, Usługodawca zaleca, aby korzystać z najnowszej wersji używanej przeglądarki internetowej, wyłączyć lub wstrzymać działanie dodatków blokujących reklamy i wyskakujące okna (typu AdBlock). W przypadku problemów z logowaniem lub poprawnością wyświetlania zawartości Platformy, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej (cache) przeglądarki oraz ciasteczek (min. 30 dni) lub skorzystanie z innej przeglądarki.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 4. W celu rejestracji Profilu Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.
§ 3 Profil Użytkownika
 1.  Utworzenie indywidualnego Profilu Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.
 2. Właścicielem Profilu Użytkownika na platformie Codenga może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Profil Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. Założenie Profilu na Platformie Codenga jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie codenga.pl/login
 5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 6. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wyłączeniem sytuacji związanych z błędami pisowni (tzw. literówek).
 7. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę, że jego Profil ma charakter Publiczny, co oznacza, że wszelkie informacje, komentarze oraz opinie przez niego wprowadzone będą widoczne dla pozostałych użytkowników Codenga, takie jak: recenzje, informacje o sobie, zdobyte umiejętności, certyfikaty, strona www, konta w mediach społecznościowych. W każdej chwili Użytkownik może zmienić charakter Profilu z Publicznego na Prywatny i odwrotnie.
 8. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 12. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte w trybie natychmiastowym.
 13. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Profilu Użytkownika.
 14. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Platformy i skasować założony Profil Użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”.
 15. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat ustalonego harmonogramu, obejrzanych lekcji i wykonywanych zadań, a także czasu, w jakim zostały zrealizowane.
 16. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika są archiwizowane na Platformie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie usunie Profilu Użytkownika.
§ 4 Zawarcie umowy i czas trwania
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka kursu poprzez przycisk “Kup teraz”;
  2. wprowadzenie danych do rachunku
  3. wybór rodzaju płatności
  4. potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam i płacę".

 

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych kursach podana jest w ramach platformy Codenga. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

 1. Ostateczna cena zakupu kursu może się zmienić w zależności od stawki podatku VAT obowiązującej w kraju nabywcy.
 1. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line, realizowana przez bramkę płatniczą imoje;
  2. przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach platformy Codenga.

 

 1. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 2. W przypadku zwykłego przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na platformie Codenga oraz postanowieniami Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy e-learningowej Codenga.
 6. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 7. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach platformy Codenga aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 8. Zaksięgowanie płatności za zamówienie jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 9. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.
 10. Regulaminowy maksymalny okres przewidziany na realizację Usługi pojedynczego szkolenia przez Użytkownika wynosi 12 miesięcy, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy lub do momentu pozytywnego zaliczenia i uzyskania certyfikatu ukończenia.
 11. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę
§ 5 Uprawnienia Użytkownika i licencja
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;
  2. otrzymania certyfikatu ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego kursu oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych;
  3. zamieszczania wpisów na forum użytkowników;
  4. uczestniczenia w rankingu użytkowników i zdobywania punktów za prawidłowe zaliczenie poszczególnych etapów kursów;
  5. uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników platformy Codenga;
  6. wyświetlania swojego profilu w rankingu użytkowników.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. ustalenia i zaakceptowania harmonogramu przed przystąpieniem do kursu - w tym celu może skorzystać z “domyślnego” harmonogramu lub stworzyć własny;
  2. samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia,
  3. przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu.

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w kursach na platformie Codenga stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 3. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.
§ 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  1. wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  2. używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  3. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

 

 1. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.
§ 7 Reklamacje
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  2. e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  4. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@codenga.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 9 Zwroty
 1. Jeśli zakupiona Usługa nie spełnia oczekiwań, Użytkownik może w ciągu 30 dni od jej zakupu wystąpić do Usługodawcy o zwrot środków poniesionych na jej zakup. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu w formie kuponu rabatowego lub w formie zwrotu opłaty na konto, z którego zakup został dokonany.
 2. Jeżeli Usługodawca postanowi przekazać środki za zwrot w formie kuponu rabatowego, to Użytkownik będzie mógł wykorzystać je przy zakupie kolejnej Usługi na platformie Codenga. Środki za zwrot w formie kuponu rabatowego mogą wygasnąć jeżeli nie zostaną wykorzystane w określonym terminie. Środki te nie mają wartości pieniężnej.
 3. Jeżeli Usługodawca uzna, że Użytkownik nadużywa zasad związanych ze zwrotem środków, na przykład kiedy żąda zwrotu po skorzystaniu ze znacznej części Usługi (więcej niż 30% kursu) lub w sytuacji gdy wcześniej otrzymał już zwrot środków, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zwrotu, zablokowania konta użytkownika, a w skrajnej sytuacji do ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości. Zwrot za kurs nie zostanie dokonany, jeśli harmonogram kursu został zresetowany przez Użytkownika.
 4. W przypadku chęci zwrotu części zakupionej Ścieżki Kariery, zwrot zostanie dokonany wyłącznie w postaci kuponu rabatowego.
 5. Zwrot Ścieżki Kariery będzie możliwy, jeśli łączny progres nie przekracza 30% i nie został dokonany reset któregokolwiek kursu wchodzącego w skład Ścieżki Kariery.
 6. W sytuacji gdy konto Użytkownika zostanie zablokowane z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje jakikolwiek zwrot.
 7. Prośba o zwrot powinna zostać przesłana na adres mailowy Usługodawcy: biuro@codenga.pl. W treści wiadomości należy wskazać czy zwrot dotyczy całego zamówienia czy pojedynczego kursu oraz podać uzasadnienie.
 8. Zwrot zostanie rozpatrzony w ciągu 7 dni roboczych.
§ 10 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: codenga.pl/polityka_prywatnosci.html
§ 11 Moderowanie publikowanych treści
 1.  W ramach Platformy Usługodawca udostępnia moduł wizytówka użytkownika, forum oraz moduł recenzje mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką oraz sposobami efektywnego wykorzystania platformy Codenga.
 2. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:
  1. wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
  2. wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
  3. wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich, 
  4. wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,
  5. wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone,bądź niezgodnych z tematyką,
  6. wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,
  7. wiadomości niezwiązanych z nauką lub sposobami korzystania z platformy Codenga.
 1. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.
§ 12 Zmiany oferty i promocje
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.
§ 13 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą upływu 30 dniowego terminu dostępu do kursu. W przypadku wykupienia dostępu bezterminowego, umowę uznaje się za zrealizowana w momencie zaliczenia wszystkich etapów kursu i wygenerowania certyfikatu ukończenia kursu. 
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. 
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie codenga.pl/regulamin_zakupow.html. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.

 

Data aktualizacji: 15.10.2021r.