Otwórz sobie drzwi do kariery programisty     |        Wybierz swoją ścieżkę kariery w IT!     |       Zacznij naukę z 30% rabatem

3 dni 21 godzin
close
Cart icon
User menu icon
User icon
Skontaktuj się z nami:
+48 888-916-333
Lightbulb icon
Jak to działa?
FAQ icon
FAQ
Contact icon
Kontakt
Terms of service icon
Regulamin zakupów
Privacy policy icon
Polityka prywatności

Regulamin konkursu: "Recenzuj kursy i odbieraj nagrody"

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. The Hero Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Przemysłowa 27, KRS 0000574088, NIP: 8733255817, zwany dalej "Organizatorem Konkursu" - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą "Recenzuj kursy i odbieraj nagrody” zwany dalej "Konkursem."
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu oraz warunki przekazywania informacji przewidzianych Regulaminem drogą elektroniczną.
 3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie codenga.pl
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest The Hero Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tarnowie, Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w  Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
 6. Zgodnie z Ustawą Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez informowania o nich uczestników konkursu.
§ 2 Uczestnicy
 1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki zawarte w § 3.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy The Hero Sp. z o. o. Sp. k., członkowie ich rodzin oraz partnerzy handlowi serwisu codenga.pl.
§ 3 Zasady Konkursu
 1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w § 2, zwane dalej "Uczestnikami Konkursu" muszą napisać recenzję kursu zakupionego w serwisie codenga.pl. Recenzje należy dodawać logując się do swojego konta w serwisie codenga.pl i przechodząc do zakładki "Moje kursy" znajdującej się w menu głównym.
 2. Uczestnik może zrecenzować dowolną liczbę zakupionych kursów.
 3. Do każdego kursu Uczestnik może wystawić tylko jedną recenzję.
 4. Uczestnik nie może zrecenzować kursu, którego zamówienie nie zostało opłacone.
 5. Przesłanie recenzji jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
  1. Uczestnik konkursu jest wyłącznym autorem/autorką odpowiedzi i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do recenzji, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
  2. Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały poniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez uczestnika odpowiedzią, przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich.
  3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na użycie zwycięskiej pracy w celach marketingowych.
 6. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora Konkursu.
 7. Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu platformy codenga.pl.
 8. Uczestnik zwiększa swoje szanse na wygraną, dodając dodatkowo recenzję w Google.
§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda
 1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art § 3 pkt.1, od momentu ogłoszenia konkursu, co miesiąc wybieranych będzie 5 Laureatów Konkursu, których recenzje zostaną uznane za najlepsze.
 2. Laureaci, których recenzje zostaną uznane za najlepsze, otrzymają Nagrody w postaci:
  1. jednego vouchera o wartości 100,00 zł, do wykorzystania na zakupu w serwisie codenga.pl w ciągu 30 dni od momentu jego przekazania,
  2. dwóch voucherów o wartości 50,00 zł, do wykorzystania na zakupy w serwisie codenga.pl w ciagu 30 dni od momentu ich przekazania,
  3. dwóch voucherów o wartości 20,00 zł, do wykorzystania na zakupy w serwisie codenga.pl w ciagu 30 dni od momentu ich przekazania.
 3. Lista Laureatów będzie publikowana do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na stronie internetowej www.codenga.pl.
 4. Każdy Laureat może otrzymać tylko jedną Nagrodę w danym miesiącu.
 5. Ocena nadesłanych recenzji zostanie dokonana przez Jury powołane przez Organizatora konkursu. W skład Jury konkursu wchodzi 2 przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 6. Jury będzie oceniało kreatywność i rzetelność recenzji oraz stopień, w jakim mogą być one pomocne innym użytkownikom serwisu codenga.pl podczas dokonywania wyboru szkoleń i ich zakupu.
 7. Nagrody zostaną wysłane drogą mailową na adres mailowy przypisany do profilu, z którego została wystawiona zwycięska recenzja.
 8. Nagrody przyznawane są w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 9. Nagroda nieodebrana przez Laureata Konkursu przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu.
 10. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do nagrody.
 11. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 12. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione przez Organizatora jako wymaganego do wzięcia udziału w Konkursie.
 13. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureata Konkursu jest ostateczna.
§ 5 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@codenga.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia bieżącej edycji. Za edycję uważa się miesiąc kalendarzowy.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
§ 6 Przechowywanie dokumentacji
 1. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureata Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.

 

Tarnów, dnia 20.04.2022 r.